A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про утворення старостинських округів

Дата: 01.02.2021 15:50
Кількість переглядів: 10

 

 

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Перша сесія перше засідання восьмого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25 листопада    2020 року                                                                  с.Мартинівка

 

Про утворення старостинських округів

на території  Мартинівської сільської ради

та затвердження Положення про Старосту.

 

      Відповідно до Конституції України, частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про місцеві вибори», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інших чинних нормативно-правових актів,  Мартинівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Утворити старостинські округи на території  Мартинівської сільської ради, а саме:

 

  • 1).Варварівський старостинський округ з центром в селі Варварівка до складу якого входить село Варварівка

 

  • 2).Білухівський старостинський округ з центром в селі Білухівка до складу якого входять села: Білухівка, Знаменка

 

  1. Затвердити Положення про Старосту Мартинівської сільської ради

(Додаток 1)

 

 

Сільський голова                                                Віктор Котенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток№1  

до рішення Мартинівської

                                                                                         сільської ради

                                                                                              від 25.11.2020р.

 

 Положення про старосту

Мартинівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших чинних нормативно-правових актів та Регламенту Мартинівської сільської ради. 

1.2. Це Положення визначає права і обов'язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

 

II. Правовий статус старости

 

2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), селищ, що входять до відповідного старостинського округу, і набуває своїх повноважень, починаючи з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Мартинівської сільської ради, на якому Мартинівською сільською територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо його обрання та реєстрації.

2.2. Староста є членом виконавчого комітету Мартинівської сільської ради за посадою.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність із іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

III. Повноваження старости

 

3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Мартинівської сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Мартинівської сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Мартинівської сільської ради, засіданнях її постійних комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу.

У разі, якщо староста не погоджує проект рішення, він подає до сільської ради відповідне письмове обґрунтування з пропозицією про скасування або внесення змін до доного проекту рішення.

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Мартинівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Мартинівської сільської ради з питань діяльності на те­риторії відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Мартинівської сільської ради, що стосуються майна терито­ріальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл), селища та інформує сільського голову, виконавчі органи  Мартинівської сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів  Мартинівської сільської ради, підприємств, установ, організацій ко­мунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого зна­чення у відповідному селі (селах), селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

 

3.2. Обов'язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Ста­туту  Мартинівської сільської ради, Регламенту Мартинівської сільської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об'єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми поса­довими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету  Мартинівської сільської ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповід­ної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Мартинівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місце­вого самоврядування Мартинівської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів щодо під­тримання його у належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекорис­тування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг дотримання на території відповідного старостинського округу громадського порядку, стану виконання встановлених рішеннями Мартинівської сільської ради правил із питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та додержання тиші в громадських місцях тощо;

11) здійснювати контроль за дотриманням правил використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкоди­ти інтересам Мартинівської сільської ради та держави;

15) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного села, селища старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше третини депутатів Мартинівської сільської ради староста інформує раду про свою роботу у будь – який визначений радою термін;

16) дотримуватися правил службової етики, встановлених нормативно-правовими актами України, Регламентом Мартинівської сільської ради, іншими актами її органів;

17) виконувати поточні доручення  Мартинівської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідного ста­ростинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому чинним законодавством порядку;

19) вести контроль за діловодством, обліком і звітністю із передачею документів до архіву;

20) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають і розташовані на території відповідного старостинського округу;

21) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-правовими актами;

22) забезпечувати своєчасність та повноту сплати місцевих податків на території відповідного старостинського округу;

23) приймати участь у засіданнях опікунської ради;

24) проводить моніторинг та облік кризових сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до чинного законодавства  України;

25) шанобливо ставитися до жителів села (сіл), селища відповідного старостинського округу та належним чином про­водити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

26) здійснює інші обов’язки, визначені Регламентом Мартинівської сільської ради та цим Положенням.

 

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Мартинівської сільської ради;

2) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях Мартинівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях Мартинівської сільської ради, засіданнях її постій­них комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від органів місцевого самоврядування Мартиніської сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень Мартинівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна об'єднаної територіальної гро­мади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Мартинівської сільської ради з питань, які стосуються інте­ресів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчо­го комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів із питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті Мартинівської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

10) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Мартинівської сільської ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громад­ського порядку на території відповідного старостинського округу.

 

3.4. Із метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання із поданням відповідної заяви.

 

IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

 

4.1 .Староста затверджується Мартинівською сільською радою на срок її повноважень за пропозицією Мартинівського сільського голови.

4.2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця суди­мість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3. Строк повноважень старости, становить строк дії повноважень ради (п'ять років), крім випадків дострокового припинення його повноважень із підстав і у порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складання ним присяги на пленарному засіданні ради після його затвердження.

4.5.Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Мартинівської сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Мартинівської сільської ради за пропозицією голови ради або третини депутатів від загального складу ради, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости  Мартинівська сільська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) із підстав, зазначених у пунктах 1,2,3 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до Мартинівської сільської ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття Мартинівською сільською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) із підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накла­дено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим), - з дня, наступного за днем одержання Мартинівською сільською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) із підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) із підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою), - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття Мартинівською сільською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

 

V. Організація діяльності старости

 

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Мартинівською сільською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Мартинівської сільської ради.

5.2. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням сільського голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради і фінансується за рахунок бюджету Мартинівської сільської ради.

 

VI. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним – перед Мартинівською сільською радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл), селища – старостинського округу, на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше третини депутатів ради інформує раду про свою роботу у будь-який визначений ними термін та один раз на рік звітує перед виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради.

6.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним  законодавством України.

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності на підставі розпорядження сільського голови.

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством України. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

Сільський голова                                                   Віктор Котенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь