A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про створення фінансового відділу

Дата: 01.02.2021 16:42
Кількість переглядів: 50

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Перша сесія друге засідання восьмого  скликання

 

 

 

РІШЕННЯ

11 грудня 2020 року                                                                                     с.Мартинівка

 

Про створення фінансового відділу

Мартинівської сільської ради, затвердження Положення

про фінансовий відділ та вжиття заходів

щодо його державної реєстрації.

 

      Розглянувши подання Мартинівського сільського голови щодо утворення виконавчого органу – фінансового відділу Мартинівської сільської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, керуючись Законом України №907-IXI, частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити виконавчий орган ради – фінансовий відділ Мартинівської сільської ради у статусі юридичної особи публічного права.
  2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Мартинівської сільської ради (додається).
  3. Керівнику фінансового відділу Мартинівської сільської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – фінансового відділу Мартинівської сільської ради.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                        Віктор Котенко

Додаток до рішення

                                                                                 друге засідання першої сесії

восьмого скликання

Мартинівської сільської  ради

Від 11.12.2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради (далі – Фінансовий відділ) є виконавчим органом Мартинівської сільської ради (далі – сільська рада) утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий відділ є підзвітним та підконтрольним Мартинівській сільській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та Мартинівському сільському голові (далі – сільський голова),  а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови, прийнятими у межах їх компетенції, а також Положенням про фінансовий відділ Мартинівської сільської ради (далі – Положення).

3. Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

Місцезнаходження юридичної особи: 39520, Полтавська область, Полтавський район, с. Мартинівка, вул. Богдана Хмельгицького, буд. 5.

 

ІІ. Завдання та повноваження Фінансового відділу

4. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Мартинівської сільської ради;

2) розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету сільської ради;

3) представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет сільської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сільської ради;

4) складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету;

5) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

6) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

7) проведення разом з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

8) здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

9) здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади, в тому числі стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально - економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу сільського бюджету;

4) аналізує у межах своїх повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків;

5) вносить пропозиції щодо проекту сільського бюджету;

6) бере участь у:

підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами сільської ради;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи сільської ради;

підготовці звітів сільського голови для їх розгляду на сесії міської ради;

розробленні проектів розпоряджень голови сільської ради;

підготовці балансу фінансових ресурсів територіальної громади;

7) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу сільського бюджету;

9) проводить під час складання і розгляду прогнозу сільського бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів;

10) приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу сільського бюджету;

11) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

12) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

13) проводить під час складання і розгляду проекту сільського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

14) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту сільського бюджету;

15) готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами сільської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх сільському голові;

16) організовує роботу з підготовки проекту сільського бюджету; визначає порядок і строки подання виконавчими органами та структурними підрозділами сільської ради матеріалів для підготовки проекту сільського бюджету; складає проект сільського бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд виконавчому комітету сільської ради, готує проект рішення сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік;

17) розробляє порядок складання і виконання розпису сільського бюджету;

18) складає та  затверджує розпис сільського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про сільський бюджет, складає і затверджує тимчасовий розпис сільського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;

19) складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

20) погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів сільського бюджету;

21) здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків сільського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

22) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з сільського  бюджету;

23) проводить експертизи сільських програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

24) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до сільського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;

25) організовує виконання сільського бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, органами Державної казначейської служби України, іншими виконавчими органами  та структурними підрозділами сільської ради  надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

26) готує і подає сільській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів сільського бюджету;

27) проводить моніторинг змін, що вносяться до сільського бюджету;

28) за рішенням сільської ради розміщує тимчасово вільні кошти сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

29) аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання сільського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальним органом Державної казначейської служби України;

30) інформує сільського голову про стан виконання сільського бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд сільської ради річний та квартальний звіти про виконання сільського бюджету;

31) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду сільського бюджету та  готує пропозиції  щодо прийняття  відповідних рішень;

32) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки на території сільської ради, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів сільської ради;

35) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

36) погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з сільського бюджету;

37) погоджує рішення Державної податкової служби України щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;

38) опрацьовує висновки постійних комісій сільської ради;

39) за потреби готує документи на отримання позики в територіальному органі Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;

40) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;  

41) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

42) приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:

зупинення операції з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до сільського бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

43) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансовий відділ;

44) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

45) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

46) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

47) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

48) забезпечує захист персональних даних;

49) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Фінансового відділу;

50) здійснює інші передбачені законом повноваження.

51) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на Фінансовий відділ завдань.

 

ІІІ. Права Фінансового відділу

6. Фінансовий відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів та структурних підрозділів сільської ради, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

2) залучати фахівців інших виконавчих органів та структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Фінансового відділу;

3) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Фінансового відділу.

7. Фінансовий відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами, структурними підрозділами та апаратом сільської ради, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІV. Керівництво Фінансового відділу, права та обов’язки керівника

8. Фінансовий відділ очолює начальник відділу (далі - Керівник), який  призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

9. Керівник Фінансового відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю Фінансового відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Фінансовому відділі;

2) подає на розгляд сільської ради зміни до Положення;

3) затверджує посадові інструкції працівників Фінансового відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Фінансового відділу;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Фінансового відділу;

6) звітує перед сільським головою про виконання покладених на Фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє в межах повноважень визначених Положенням інтереси Фінансового відділу у відносинах з іншими виконавчими органами, структурними підрозділами та апаратом сільської ради, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, а також підприємствами, установами та організаціями;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством;

9) затверджує розпис доходів і видатків  сільського бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

10) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування,  посадових осіб відділу, присвоює їм ранги посадових осіб органу місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Фінансового відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах кошторису Фінансового відділу;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Фінансового відділу;

13) здійснює у порядку, передбаченому законодавством, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Фінансового відділу;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Фінансового відділу;

16) забезпечує дотримання працівниками Фінансового відділу правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази Керівника Фінансового відділу, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням сільської ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані сільською радою.

 

V. Фінансово-господарська діяльність Фінансового відділу

11. Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету, відповідно до затвердженого в установленому порядку кошторису, якщо інше не передбачено законом.

12. Управління є неприбутковою організацією. Доходи Фінансового відділу, визначені кошторисом, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фінансового відділу, реалізації завдань та повноважень, визначених цим Положенням.

13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Фінансового відділу визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

14. Штатний розпис та кошторис Фінансового відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

VІ. Прикінцеві положення

15. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються сільською радою.

16. Припинення діяльності Фінансового відділу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням сільської ради у передбаченому законодавством порядку.

17. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи Фінансового відділу передаються установі, яка визначена у встановленому законодавством порядку правонаступником (за умови, що така установа матиме статус неприбуткової організації) або зараховуються в дохід бюджету.

 

 

Сільський голова                                                                 Віктор КОТЕНКО

                                                                         


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь